• Hovedpartnere

    Partnere

Torsdag Tor 29 Februar Feb
Lørdag Lør 2 Mars Mar
Torsdag Tor 7 Mars Mar
Lørdag Lør 9 Mars Mar
Torsdag Tor 14 Mars Mar
Lørdag Lør 16 Mars Mar
Tirsdag Tir 19 Mars Mar
Torsdag Tor 21 Mars Mar
Lørdag Lør 23 Mars Mar
Lørdag Lør 30 Mars Mar
Mandag Man 1 April Apr
Onsdag Ons 3 April Apr
Fredag Fre 5 April Apr
Søndag Søn 7 April Apr

OM BAMSEFONDET

Formålet med Bamsefondet skal være å bidra til økt deltagelse på flere arenaer i samfunnet, for barn og unge som av ulike grunner står utenfor.

Vi har i flere år hatt en tradisjon for å gjennomføre "Bamsekampen" i Frisk Asker. Inntekten fra salget av bamsene, samt bamsene som har blitt kastet på isen, har blitt donert til barneavdelingen på Drammen sykehus og andre prosjekter.

I 2017 tok Frisk Asker et ytteligere grep og stiftet Bamsefondet. Siden da har Bamsefondet donert penger til ulike organisasjoner, samt sykehus.

Formål og forankring

I Norge lever det om lag 115 000 barn i vedvarende lavinntektsfamilier. Sagt på en annen måte; 1 av 10 barn tilhører en familie som lever med vedvarende lav inntekt. Barn tilhørende disse familiene har større risiko for en rekke helseplager, både psykisk og fysisk, samt utenforskap. I Asker kommune lever omtrent 7,5 % av alle barn i vedvarende lavinntektsfamilier (SSB.no, 2021). Samtidig vet en at idrett og deltagelse i organisert aktivitet er svært viktig for barnas sosiale utvikling, tilhørighet og mestring. Det er også beviselig at en av mange barrierer for barns deltagelse i idrett er familiens økonomi (Bufdir,2017).

Bamsefondet har på bakgrunn av det overnevnte som formål å tilrettelegge for at flere barn og unge i Asker kommune og regionen rundt skal få mulighet, gjennom økonomisk støtte, å delta i aktivitet på lik linje som andre jevnaldrende. Bamsefondet skal også stimulere andre organisasjoner og idrettslag til å hele tiden jobbe aktivt mot å inkludere flere barn, samt tilrettelegge for deltagelse. Videre skal Bamsefondet også ha som formål å bedre livskvaliteten for utsatte barn. Utover dette skal Bamsefondet også legge til rette for at personer som av ulike helsemessige årsaker ikke kan delta på kamp, skal få mulighet til dette.

FNs bærekraftmål nummer 10 «Mindre ulikhet» retter søkelyset på viktigheten av å jobbe mot å minske ulikheten i og mellom land. Bamsefondet har som formål å jobbe for å minske denne ulikheten i lokalsamfunnet. Om bærekraftsmålet står det følgende:

For å redusere ulikhet i og mellom land må ressursene i et land fordeles rettferdig. De fattigste og de marginaliserte gruppene må gis muligheter slik at de kan skape seg bedre levekår.

Bamsefondets organisering

Friskuslosjen

Friskuslosjen har som formål å tilby et trygt og tilrettelagt miljø for å se hockeykamp. Losjen har et spesialtilpasset ventilasjonssystem og er et lukket rom, og kan derfor brukes av mennesker med ulike helseutfordringer og som trenger spesielle helsemessige tilpasninger, samt deres pårørende. Friskuslosjen skal også kunne brukes av besøkende fra andre klubber eller regioner, eller av brukere med spesielle behov på andre arrangement.

Støtte til enkeltindivider

Bamsefondet skal ha som formål og hvert år tildele midler, innenfor de rammer som er satt, for å inkludere flere barn og unge i aktivitet og idrett. Dette skal gjøres som et ledd i å minske de sosiale forskjellene i regionen. Støtten kan tildeles barn og unge mellom 0-20 år. Bamsefondet gir støtte til medlemskontingenter, deltakeravgift, nødvendig utstyr og andre relevante dokumenterbare utgifter.

Tildeling av stipend/donasjoner til organisasjoner og institusjoner

Formålet med denne tildelingen er å gi organisasjoner, idrettslag og/eller institusjoner midler, som skal stimulere til aktivitet. Mottakerens arbeid skal være med på å skape et tilbud som tar sikte på et inkluderende og mangfoldig felleskap i idretten og/eller aktiviteten. Tildelingen kan også gis til institusjoner og organisasjoner som på ulikt vis jobber for å bedre levevilkår og har fokus på folkehelse for barn og unge. Tildelingen skal foregå årlig.

Finansiering

Bamsefondet skal finansieres hovedsakelig gjennom støtte/donasjoner fra samarbeidspartnere, næringslivet, privatpersoner og salg av bamser. Bamsefondets inntjening vil i sin helhet gå til de overnevnte tiltak for å inkludere barn og unge som av ulike årsaker står utenfor, på flere arenaer i samfunnet. Frisk Asker står for de administrative kostnadene for driften av Bamsefondet og dermed vil 100% av Bamsefondets inntjening gå til fondets formål.

Bamsefondets kontaktperson: