• Hovedpartnere

  Partnere

Torsdag Tor 29 Februar Feb
Lørdag Lør 2 Mars Mar
Torsdag Tor 7 Mars Mar
Lørdag Lør 9 Mars Mar
Torsdag Tor 14 Mars Mar
Lørdag Lør 16 Mars Mar
Tirsdag Tir 19 Mars Mar
Torsdag Tor 21 Mars Mar
Lørdag Lør 23 Mars Mar
Lørdag Lør 30 Mars Mar
Mandag Man 1 April Apr
Onsdag Ons 3 April Apr
Fredag Fre 5 April Apr
Søndag Søn 7 April Apr

Klubben

Frisk Asker AIL, IF - Ishockey

Besøksadresse: Askerhallen, du finner kontoret i underetasjen

Kontordager: Mandag - torsdag

Organisasjonsnummer: 990141738

Bankkonto: 9001 25 57379

 

E-post: [email protected] 

Hjemmeside: Frisk Asker jr

Klubbfarger:
Drakt: Orange,
Bukse: Sort,
Strømper: Orange
Andre farger:
Drakt: Hvit,
Bukse: Sort,
Strømper: Orange
Arena(er): Askerhallen

RenIdrett

Frisk Asker hockey og Frisk Asker ishockey junior inngikk en avtale med Antidoping Norge i januar 2012.

Dette medfører en del forpliktelser for både spillere og støtteapparat i klubben.

Se vedlegg, Policy dokument.

I jr. avdelingen har vi fulgt opp policyen vi vedtok i januar 2012, og følgende er gjennomført i 2012:
• Alle spillere fra U16 og eldre har gjennomført e-læringsprogrammet “Ren Utøver” – se www.renutover.no .
Dette gir en basisopplæring innen antidoping gjennom korte opplæringsmoduler.
• Alle trenere, lagledere, styret og sportskomité skal ha gjennomgått det samme e-læringsprogrammet.
• Øvrig støtteapparat anmodes om å gjennomføre e-læringsprogrammet.
• Oppfølging av RenIdrett er tatt inn i samtlige treneravtaler.

HockeyLive - streaming av kamper

tv.hockey.no

Siden 2019 har det blitt bygget opp en digital videoplattform der Norges Ishockeyforbund, sammen med Sportway og Live Arena, har gitt klubbene teknologi for live produksjon og en streamingplattform, www.tv.hockey.no

I forbindelse med dette ble det installert fast kamerateknologi i rundt 20 arenaer. Disse bruker AI (kunstig intelligens) for å produsere alle kampene i hallene som er utstyrt med teknologien.
I forkant av den kommende sesongen blir dette utstyret installert i ytterligere 10 arenaer. På sikt er vårt mål å kunne tilby tjenesten til alle klubber og ishaller i hele Norge.
Ishallene som er omfattet av dette er utstyrt med et permanent montert kamera som filmer og en datamaskin som håndterer kunstig intelligens og signaloverføring.
Sendingene er fokusert på det som skjer på isen, men i noen tilfeller kan man se deler av tribunen, innbytterbås og publikum i sendingen.
Tjenesten ekskluderer Fjordkraftligan, som er underlagt andre rettighetsavtaler.

Kamper innenfor barneidretten (fra JU13 / U13 og yngre) blir heller ikke streamet.
Hvordan starter og stopper en sending?
Sendinger startes og stoppes basert på informasjon fra Norges Ishockeyforbunds serieadministrasjonssystem HockeyLive.
Alle kamper, i utvalgte serier i ishaller med som er lagt inn i HockeyLive blir sendt direkte.
Sendingen starter 5 minutter før planlagt kampstart. Sendingen styres deretter basert på informasjon fra kampsekretariatet. Mål, utvisninger og andre kamphendelser som kampsekretariatet legger inn benyttes til grafikk i sendingen.
Når kampsekretariatet avslutter sendingen i HockeyLive, venter systemet i 2 minutter før sendingen avsluttes helt. Forsinkelsen på 2 minutter har som mål å sikre at all data fra arenaen er sendt til tv.hockey.no’s servere.

Hva skjer om man ikke legger inn en kamp i HockeyLive?
Kamper som ikke legges inn i HockeyLive vil ikke bli streamet.
Hva skjer om man glemmer å avslutte en kamp i HockeyLive?
Om kampsekretariatet ikke avslutter kampen i Hockey Live kommer sendingen til å pågå i 3 timer regnet fra kampstart.
Deretter avsluttes sendingen. Dersom man ønsker å forlenge en sending utover den oppsatte tiden må support kontaktes ([email protected]

Treningsavgifter

Treningsavgifter 2023/2024
Treningsavgiften er delt i to. Keepere betaler halv treningsavgift.
Medlemskontigent Kr 300 per år, betales i januar.
Treningsavgift del 1. Forfall 15.08.2023
Treningsavgift del 2. Forfall 15.12.2023

JU9: Kr 2100 X 2
JU11: Kr 2500 X 2
JU13: Kr 3000 X 2
U7: Kr 2100 X 2
U8: Kr 2100 X 2
U9: Kr 2100 X 2
U10: Kr 3000 X 2
U11: Kr 3000 X 2
U12: Kr 3500 X 2
U13: Kr 3900 X 2
U14: Kr 4100 X 2
U15: Kr 4500 X 2
U16: Kr 5100 X 2
U18: Kr 6500 X 2
U20: Kr 6500 X 2

Oldboys: 750 X 2
Damelag: 750 X 2

 

Retningslinjer trene/spille opp

Retningslinjer knyttet til å trene opp/spille opp (oppspill/treningshospitering)

Disse retningslinjene er utarbeidet av Frisk Asker Ishockey Junior og alle lag underlagt klubbens junioravdeling må forholde seg til disse.

Avvik fra disse retningslinjene må på forhånd være avtalt med ledelsen i klubben.

u8-u13

 • Det er trenerne som har det suverene ansvaret når det gjelder å vurdere treningshospitering / oppspill. Vi ønsker å presisere at hverken lagleder eller foreldre skal eller kan ta del i disse vurderingene.
 • Det skal minst 2 ganger per sesong lages en liste der alle som ønsker å ha muligheten til å spille/trene opp skal kunne melde seg på.
 • Treningshospitering / oppspill forutsetter en god dialog og et godt samarbeid mellom trenerne på lagene. Trener på det eldre lag skal ikke mene noe om hvem som blir sendt opp til hospitering.
 • En spiller kan i utgangspunktet kun vurderes for treningshospitering / oppspill ett alderstrinn opp.
 • Spillere fra yngre lag skal komme i tillegg til, ikke erstatte spiller på det eldste laget.
  • For aldersgruppen U7 til og med U10 gjelder følgende:
  • Hospitering skal kun skje hvis
  • Kamp: laget over er mindre enn 10+1 spiller
  • Trening: Hvis laget over er uvanlig få spillere eller at treningen står i fare for og ikke å kunne gjennomføres. Tilbudet om trening med laget over skal da gis alle spillere på laget under.

  • For aldersgruppen U11 til og med U12
  • Hospitering skal kun skje hvis
  • Kamp: laget over er mindre enn 15+1 spiller
  • Trening: Hvis laget over er uvanlig få spillere eller at treningen står i fare for og ikke å kunne gjennomføres. Tilbudet om trening med laget over skal da gis alle spillere på laget under.

u14-u20

 Oppspill/treningshospitering forutsetter en god dialog og et godt samarbeid mellom trener på det overårige laget og trener på det underårige. Det krever i tillegg at trenerne evner å se egenskapene til hver enkelt spiller og på bakgrunn av det vurdere hvilke spillere som er aktuelle.

 Trenerne har det suverene ansvaret når det gjelder å vurdere oppspill/treningshospitering. Lagleder eller foreldre får ikke ta del i disse vurderingene.

 Trener på underårig lag nominerer en gruppe spillere som kan trene opp. Disse skal være sportslig kvalifisert og samtidig ha gode holdninger til idretten og til sine med- og motspillere. Treneren på det overårige laget velger blant spillerne som trener opp, hvilke av disse spillerne han eventuelt ønsker å ha med seg på kamp.

 Overårige lag bør alltid, når de har kapasitet eller mangler egne spillere, invitere underårige spillere til å trene opp/spille opp. I tillegg til å være en del av den tilpassede treningen bidrar det også til en optimal utnyttelse av den knappe istiden.

Retningslinjer knyttet til utlån av spillere til annen klubb

Retningslinjer knyttet til utlån av spillere til annen klubb

Disse retningslinjene er utarbeidet av Frisk Asker Ishockey Junior og alle lag underlagt klubbens junioravdeling må forholde seg til disse.
Avvik fra disse retningslinjene må på forhånd være avtalt med ledelsen i klubben.

Alle søknader om lån av spillere må være i henhold til retningslinjer utarbeidet av Norges Ishockeyforbund.

Det har etter klubbens syn blitt en ukultur i Norge med et unødvendig utlån av spillere til andre klubblag som skal spille turneringer i inn- og utland.

Klubben har som hovedregel å hverken låne ut, eller låne inn, spillere der det er mulig å trekke opp spillere fra egen klubb.

Kamper mot utenlandske lag kan ikke finne sted før det år spillerne fyller 11 år (Norden) og 12 år (øvrige verden). I praksis betyr dette at det ikke er lov å låne spillere fra underårige lag før etter jul på U11, henholdsvis U12 for spill i utlandet.

Skal vi låne inn eller låne ut spillere skal dette skje til/fra samarbeidende klubber, dvs. Holmen, Jutul, Jar.

Retningslinjer knyttet til utnyttelse av istider

Retningslinjer knyttet til utnyttelse av istider

Disse retningslinjene er utarbeidet av Frisk Asker Ishockey Junior og alle lag underlagt klubbens junioravdeling må forholde seg til disse.
Avvik fra disse retningslinjene må på forhånd være avtalt med ledelsen i klubben.

For best mulig utnyttelse av istider må alle lag bidra til at klubbens istidsfordeler mottar relevant informasjon fra lagene, som har betydning for utnyttelse av isen.

Retningslinjer knyttet til utnyttelse av istider gjelder uavhengig av om laget har fått tildelt tid i Askerhallen eller andre eksterne ishaller.

Lagleder skal til en hver tid gjennom hele issesongen gi istidsfordeler informasjon om forhold som er relevant for fordeling av istider, minimum 4 uker frem i tid. Med relevant informasjon menes alle aktiviteter som direkte eller indirekte medfører at laget har behov for mer eller mindre istid, unntatt obligatoriske istreningene som fordeles av istidsfordeler.

Informasjonen skal gis i form av e-post til istidsfordeler, [email protected], der det fremgår tydelig hvilket lag det gjelder og hvilken type aktivitet som påvirker istidene med tilhørende dato og tidspunkt.

Deltakelse i cuper og turneringer i inn- eller utlandet er normalt lagleder kjent med over 4 uker på forhånd. Deltakelse i cuper og turneringer skal derfor meldes til istidsfordeler straks laget er påmeldt til dette.

Som hovedregel må lagene unngå å måtte informere istidsfordeler om aktiviteter som påvirker fordelingen av istider, mindre enn 4 uker frem i tid. Dersom dette allikevel blir nødvendig må lagleder straks sørge for å informere istidsfordeler og ved behov bidra til å finne løsninger som sikrer at fordelte istidider blir benyttet.

Alle lag skal som hovedregel benytte de istidene som er tildelt det respektive lag.

Retningslinjer U16

Retningslinjer U16
Treningsmengden og kravene på trening og kamper øker og her er det OBLIGATORISK oppmøte på alle organiserte treninger både på is og barmark (off-ice).

Trener i samarbeid med Sportskomitèen står fritt til å velge bort spillere med dårlig oppmøte, eller spillere som på annet vis med sine holdninger til idretten har en dårlig påvirkning på gruppa.
Dette innebærer at spillere kanskje ikke får plass og må bytte klubb. Alle spillere er heller ikke garantert spilletid i alle kamper.
Trener står fritt til å ta med underårige spillere som er gode nok til alle matcher. Disse konkurrerer om spilletid på lik linje som rettårige spillere.


Under U16 sesongen skjer det mye. Det er siste året på ungdomsskolen som dermed betyr at man skal velge videregående skole.
Mange ønsker seg til hockeygymnas noe som medfører både glede og nedturer.


I løpet av våren tar Frisk Asker ut en U18 tropp, der noen av våre spillere ikke vil være med.
Disse spillerne må da finne en ny klubb.
Det medfører mange spørsmål og klubben skal så godt det lar seg gjøre hjelpe til med informasjon om hvilke alternativer man har i vårt nærområde.

MÅL FOR FRISK ASKER U16:
 - Videreutvikle spillforståelsen og få innblikk i forskjellige typer momenter i hockey.
- Få ungdommene til å ta ansvar og påvirke sin egen treningshverdag.
- Oppmuntre til gode resultater på skolen. (NTG har krav på 4.0)
- Få minst en spiller på U16 landslaget.
- Blant de 6 beste i Forbundscupen (NM).