• Hovedpartnere

  Partnere

Torsdag Tor 29 Februar Feb
Lørdag Lør 2 Mars Mar
Torsdag Tor 7 Mars Mar
Lørdag Lør 9 Mars Mar
Torsdag Tor 14 Mars Mar
Lørdag Lør 16 Mars Mar
Tirsdag Tir 19 Mars Mar
Torsdag Tor 21 Mars Mar
Lørdag Lør 23 Mars Mar
Lørdag Lør 30 Mars Mar
Mandag Man 1 April Apr
Onsdag Ons 3 April Apr
Fredag Fre 5 April Apr
Søndag Søn 7 April Apr

Visjon og forventninger

Visjon

Frisk Askers visjon er å skape Norges beste miljø for barn og ungdommer som velger å spille ishockey i vår klubb, samtidig som vi skaper en livslang interesse for ishockey. I Frisk tar vi ansvar og tar vårt ansvar for den sosiale utviklingen av våre medlemmer. For oss betyr det at vi ser hele individet og ikke bare ishockeyspilleren. Vi vil hjelpe til å oppdra gode mennesker og utstyre dem med sosiale verktøy som spillerne kan bære med seg resten av livet. For Frisk er det minst like viktig at våre barn og ungdommer viser godt kameratskap og kjenner på et positivt egenverd, som det er å utvikle seg som ishockeyspiller. Vi vil hjelpe spillerne å opptre med respekt, ha en positiv innstilling, være en god kamerat og være bevisst om at man representerer sin klubb også utenfor ishallen.

Fair play og sunn livsstil

Fokus på fair play gjelder ikke bare på hockeybanen, men også utenfor. Vi ønsker et fysisk spill innenfor regelverket som ishockeyen tillater på trening og på kamp. Hvis det skulle oppstå situasjoner som bryter med regelverket, skal klubben sammen med ledere involvere spilleren i dialog i etterkant. Sammen skal de skape en forståelse for spilleren om hva som aksepteres av oppførsel.

Frisk Asker ønsker alltid det beste får våre spillere og vi vil å bidra til en sunn livsstil. Derfor tar vi som klubb sterk avstand fra bruk av alkohol, narkotika, doping og tobakk når man er utøver i klubben. Dette gjelder også for ledere når man er rundt lagene.

Alles rett til å delta

Frisk Asker følger de retningslinjene, - Norges idrettsforbund og Norges Ishockeyforbund har lagt til grunn for sine medlemmer. Barneidrettsbestemmelsene innenfor ishockeyen gjelder for barn frem til året de fyller 13 (U14), Etter det går man over til ungdomsidretten som gjelder for alderen 13-19 år. Et sentralt tema for oss som klubb er også idrettens barnerettigheter som baserer seg på FNs barnekonvensjon. Derfor setter vi barnas behov i sentrum-, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. I Frisk Asker Jr driver vi bredde- og elitevirksomhet. Det betyr at alle får være med og ingen blir ekskludert før u18 og spillerne begynner på videregående skole. Denne informasjonen blir foreldrene og spillere oppdatert på kontinuerlig på foreldremøter og spillersamtaler fra U13 til U16. Sesongen man går opp til U18 elite tas troppen ut i samarbeid med NTG-Bærum og ansvarlige i klubben. De spillerne som ikke kommer inn på NTG eller får tilbud om å bli i klubben, tilbys hjelp til å få kontakt med nærliggende klubber for å fortsette å spille ishockey. Gjennom nettverk og et nært samarbeid med nærliggende klubber er vårt ønske at så mange som mulig fortsetter så lenge som mulig. Ønsket gjelder ikke bare spillere, men også ledere, trenere, dommere og funksjonærer.

Vi i Frisk gjør ingen forskjell på mennesker basert på kjønn, etnisitet, religion eller seksuell orientering. Alle skal bli tatt imot og behandlet likt uansett sosial situasjon. Vi jobber aktivt mot mobbing, diskriminering og krenkende atferd og språk overfor lagkamerater, motstandere, ledere og funksjonærer.

Barnets rett til å bli hørt.

Under sesongen skal trenere for respektive lag holde i spillersamtaler minst 1 gang per sesong, med hver spiller på laget (dette starter fra u12). Utover disse samtalene skjer det kontinuerlige samtaler under sesongen, med gruppene og individene. Disse samtalene er formet på samme måte for alle våre lag fra U12-U15. Dette velger vi å gjøre for å skape samme sett med rammer rundt våre ungdomsspillere, samtidig blir det lettere å evaluere utviklingen til spillerne. Samtalene vektlegger spilleforståelse og situasjoner på isen, men også trivsel, trening og relasjoner til lagkamerater. Spillersamtalene er viktige for å styrke relasjonen og tilliten mellom spillere og trenere, kartlegge hvordan spilleren trives og utforske hvilke muligheter spilleren har for å bidra til sin egen utvikling på og av isen. Vi vektlegger barnets beste når klubben tar store beslutninger som berører den aktuelle spilleren. Slike avgjørelser gjøres i samarbeid mellom trenere og klubben sportslige ansvarlig. En del av vårt sosiale ansvar for barna er at om vi mistenker at noen ikke har det bra, ut fra helse, generelle almenntilstand og utvikling, skal vi som klubb ta ansvar og sørge for oppfølging gjennom samtaler med foresatte, og hvis nødvendig, rette instanser i Asker kommune.

Våre trenere

For å skape et miljø som bidrar til trivsel og utvikling er det viktig at våre ledere er gode rollemodeller. I Frisk har vi både eksterne trenere og foreldre-trenere som har bakgrunn fra ishockey. Vi ønsker å satse på unge trenere som brenner for ishockey og å arbeide/utvikle barn og unge. Alle våre trenere skal gjennomføre trenerattesten i regi av NIF hvert år, for å sikre at de er sertifisert til å arbeide med barn. Videre har klubben som krav at trenere skal påbegynne trenerutdanning i regi av Norges Ishockeyforbund og fortsette å gå trinnene i utdanningen. Dette vil bidra til å sikre et godt læringsutbytte og en god utdanning for våre spillere. Alle våre trenere i klubben skal være oppdatert på barneidrettsbestemmelser og retningslinjer for ungdomsidrett samtidig som de skal ha gyldig politiattest for å kunne arbeide i klubben. Noe vi som klubb tror på er god kommunikasjon mellom alle trenere, for å sikre at kompetanse, erfaringer og læring går på tvers mellom ledere og trenere.

Kommunikasjon

For Frisk Asker er det viktig at vi er transparente i vårt arbeid, slik at alle har samme oppfatning av våre mål og visjoner. Kommunikasjonsplattformen klubben benytter seg av er Spond-appen. I den deles klubbinformasjon, og trenings- og kamptider til de forskjellige gruppene og lagene. Lagledere og trenere er ansvarlig for informasjonsflyt i Spond. Klubben kommer også være del av spond-gruppene for å sikre oppfølging.
Vi ønsker også å ta i bruk en plattform som heter Coach Tools, som er for trenere og spillere. Dette vil bidra til at vi utvikler oss som klubb og at den kunnskapen våre ledere og trenere har forblir i klubben i lang tid fremover. Her vil trenere få de rette verktøyene for å utvikle våre barn og ungdommer og sørge for intern og ekstern kommunikasjon mellom hverandre og med barna.

Viktigheten av et godt samarbeid mellom klubb og foreldre/foresatte og en felles opplevelse av hvordan vi drifter vår virksomhet kan ikke understrekes nok. Det er utrolig viktig at vi som forening kommuniserer ut vårt arbeid, for å skape en forståelse rundt vår virksomhet. Dette vil føre til at det finnes en trygghet i at vi alltid gjør vårt beste for å møte hvert individ best mulig.

I Frisk Asker har vi en sportskomiteè som samarbeider med sportslig leder. Sportskomiteen består av 4-5 personer som enten er foresatte i klubben eller er eksterne uten tilknytning til klubben. I Frisk Asker har vi et nært samarbeid med våre ledere for å få et helhetsperspektiv rundt våre lag og der er også sportskomiteen behjelpelige.
Frisk Asker JR har en Instagram og Facebook konto akkurat som A-laget har.

Ledere og lederskap

Våre ledere er klubbens viktigste ressurser i arbeidet med å skape et så bra og inspirerende miljø som mulig for alle gutter og jenter som spiller på våre lag. De er forbilder som ledere og mennesker for våre barn og ungdommer på og utenfor isen.

Frisk Asker har ansvaret om å gi våre ledere de riktige verktøyene og den nødvendige støtten de trenger for at vi sammen skal nå vår visjon om å bli Norges beste miljø for barn og unge.

Hvilke forventninger har vi i Frisk Asker til våre ledere?

 • At Frisk Asker sine verdier og visjoner følges i den daglige virksomheten
 • At du er et godt forbilde som leder og voksen for våre barn og ungdommer, på og utenfor isen, samtidig som du er en god ambassadør for klubben.
 • At du representerer klubben på en positiv måte og opptrer respektfullt og profesjonelt mot dommere, motstandere, foreldre og funksjonærer.
 • At du er oppmerksom og aktivt jobber mot alle former av krenkende oppførsel.
 • At du gjennomfører trenerattesten i regi av NIF hvert år.
 • At du utdanner deg i tråd med Norges ishockeyforbunds trenerutdanninger.
 • At du er oppdatert på barneidrettsbestemmelser og retningslinjer for ungdomsidrett.
 • At du alltid ser til barnets beste og alles like rett til utvikles ut fra sitt nivå og at det finnes en stor og god forståelse for at alle barn utvikles i ulikt tempo.
 • At du arbeider for barnets beste, for trygge miljøer rundt de aktive, for å utvikle hvert individ og for å la de aktive bli hørt i vår virksomhet.
 • At du arbeider for og er ansvarlig for å skape gode relasjoner mellom aktive og ledere. Relasjoner er alltid den voksnes ansvar.
 • At du arbeider for en god foreldrekontakt.

Hvilke forventninger skal du som leder ha til Frisk Asker?

 • At du får de rette verktøyene og kompetansen av Frisk Asker for å skape Norges beste arbeidsmiljø får barn og unge.
 • At du får utdanning og godt kjennskap til Frisks verdier og visjoner.
 • At du gjennom klubben får trenerutdanning fra Norges ishockeyforbunds utdanningsgrader.
 • At du får kjennskap til barneidrettsbestemmelser og retningslinjer for ungdomsidrett.
 • At du får jevnlig t veiledning for å kunne bidra til å skape en felles forståelse rundt barn og ungdommer i klubben.
 • At du får kontinuerlig støtte fra klubbens akademi- og junior ansvarlig i arbeidet med å skape en god foreldrekontakt.

Spillere

Som spiller i Frisk Asker skal du alltid føle at du kommer til et trygt miljø der vår virksomhet gir hvert individ gode muligheter til å utvikles. Hos oss skal du få muligheten å fostres til å bli en god hockeyspiller og en trygg venn gjennom våre dyktige og engasjerte ledere. I alle lag arbeider vi sammen med de aktive for å skape et bra sosialt klima. Derfor kommer det alltid til å finnes gode voksne rollemodeller i nær tilknytning til de ulike lagene. Frisk Asker støtter sine aktive når det kommer til å lære seg om gode levevaner, viktigheten av en god skolegang, sosial utvikling og god idrettslig utvikling. Dette kommer du som en av våre spillere til å ha nytte av gjennom hele livet.

Hvilke forventninger har vi i Frisk Asker til våre spillere?

 • At du som aktiv kjenner til og agerer i henhold til klubbens verdier.
 • At alle aktive kjenner reglene som gjelder for sine respektive lag. Reglene skal diskuteres Jevnlig for å opprettholde en god lagfølelse, et godt arbeidsmiljø og positive rammer i forbindelse med trening, kamp og andre sosiale arenaer der laget opptrer.
 • At du har et positivt og respektfullt forhold til andre, slik at alle trives og føler seg trygge i Frisk Asker. Alle kan samarbeide med alle og vi ser alles likeverd uansett utviklingsnivå.
 • At alle aktive agerer på en respektfull måte mot andre mennesker og at du er en god lagkamerat og motvirker all former for mobbing, diskriminering, krenking og rasisme.
 • At du som aktiv respekterer alle mennesker du møter i ishockeyen, inkludert medspillere, motstandere, ledere, dommere, andre funksjonærer og tilskuere.
 • At du er godt forberedt til alle treninger og kamper.
 • At du skaper gode vaner når det kommer til trening, kosthold, hvile, skole og tar ansvar for din egen idrett og skole.
 • At du tar vare på din egen og klubbens utstyr.
 • At du medvirker til orden i klubbens treningslokaler, garderober, boder, treningsrom og busser.
 • At du alltid er en god ambassadør for Frisk Asker.

Hvilke forventninger skal våre spillere ha til Frisk Asker?

 • At dine ledere driver virksomheten ut fra klubbens verdier og visjoner.
 • At dine ledere har relevant sportslig utdanning og kan gi deg rett veiledning i innenfor ishockey, samtidig som de veileder deg til å bli et godt menneske.
 • At du får muligheten til å utvikles til å bli en god hockeyspiller og en god venn, gjennom kompetente og vel-utdannede ledere som kommer å veilede deg.
 • At du kommer til et positivt og inspirerende og likestilt miljø, der du kan gjøre det du elsker mest av alt; Å SPILLE ISHOCKEY
 • At du får en rettferdig behandling og at dine synspunkter er like mye verdt som alle andres.
 • At du får en bra utdanning som er tilpasset ditt ferdighetsnivå.

Foreldre/Foresatte

Uten foreldre så finnes det ingen barn- eller ungdomsidrett. Foreldrenes engasjement er en av forutsetningene for å holde liv i barn- og ungdomsvirksomheten. Frisk Asker anser at det er viktig at foreldre og andre voksne rundt den aktive spilleren er bevisst sin rolle og sitt ansvar. Tenk på at du som forelder/foresatt alltid representerer Frisk Asker når deres barn spiller ishockey. Det er derfor viktig at også dere er oppdatert og følger Frisk Askers verdier og visjoner.

Hvilke forventninger har vi i Frisk for foreldre/foresatte?

 • At dere har kunnskap om klubben verdier og visjoner, forholder dere til disse og er en bra ambassadør for Frisk Asker.
 • At dere er gode forbilder for barna i klubben.
 • At dere alltid har en positiv og støttende rolle til deres barn og deres fritidsaktiviteter.
 • At dere respekterer at det er lederne som holder i og har ansvaret for alt rundt laget både sportslig og sosialt, før og under trening og kamp.
 • At dere under kamper har et positivt engasjement fra tribunen og respekterer dommere og motstandere.
 • At foreldre/foresatte ikke oppholder seg i garderober, gangene utenfor garderobene eller i boksen under trening eller kamp. Dette mener vi er viktig for våre spillere, da et fravær av foreldre i slike settinger bidrar til at spillerne lærer seg til å ta eget ansvar og følger våre ledere.
 • Hvis dere har spørsmål eller innspill rundt lagets virksomhet, så tar dere det i private rammer med leder eller sportslig ansvarlig. Det gjøres ALDRI foran våre spillere.
 • At dere som foreldre/foresatte legger til rette for barnets utvikling når det gjelder skolegang og helse, samtidig følge opp idretten. Har dere spørsmål rundt de sportslige arbeidet som gjøres i organisasjonen kontakt [email protected] . Eventuelle henvendelser besvares på vegne av Frisk Asker som organisasjon. Finnes det mistanker fra klubbens side rundt et barns helse og utvikling så kommer dette ifølge klubbens retningslinjer til å tas videre og håndteres i samråd med nødvendige instanser.
 • At dere som foreldre/foresatte innenfor hver sesong har tatt del av og akseptert klubbens aktuelle verdier, virksomhetsplanen og de lagspesifikke virksomhetsplanene som er aktuelle for lagene.

Hvilke forventninger skal foreldre/foresatte ha til Frisk Asker

 • At vi tilbyr barn og ungdommer som vil spille ishockey en bra virksomhet som gir hvert individ gode muligheter å utvikles ut fra sine egne forutsetninger.
 • At alle er velkomne i Frisk Asker
 • At vi alltid ser til barnas beste.
 • At barn og ungdoms virksomheten ledes av gode og kompetente trenere.
 • At klubben ledes av ledere som følger klubbens verdier og visjoner.
 • At klubben og deres ledere aktivt arbeider for å tilby et trygt, imøtekommende og inspirerende miljø å trene og spille ishockey i.
 • At hvis klubben er urolig for barnets helse og utvikling, så kommer dette ifølge klubbens til å tas opp med de det berører og nødvendige instanser.
 • At Frisk Asker arbeider for et godt samarbeid med de aktive og de foresatte, da verdien av tydelige rammer for barnets trygghet er viktig for oss. Frisk Asker ønsker derfor at foreldre kontakter oss med, spørsmål som kan være viktige å diskutere mellom voksne før barna eventuelt involveres. Barnas velvære skal alltid prioriteres av alle involverte voksne, dette gjelder for klubben og foresatte.

Barneidrettsbestemmelser og barnerettigheter

Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 2007. Bestemmelsene ble revidert på idrettstinget i 2015 og 2019. Les vår brosjyre om bestemmelser for barneidrett.

 1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
 2. Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag oppfordres derfor til å følge de samme prinsippene for trening og andre aktiviteter i barneidretten.
 3. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb. b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år. c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen. d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge. e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende. g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
 4. Idrettslag som organiserer barneidrett, skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten. Se utdypning om barneidrettsansvarlig her.
 5. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen og geografi i 3 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.
 6. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves i deres idrett og grener.

Kontakt/Organisasjon

Maximilian Pettersson, Sport og rekrutteringssjef [email protected]

Petter Kristiansen, Økonomi og administrasjonsansvarlig [email protected]

Cathrine Selmer, Styreleder [email protected]